Flow Yoga for Beginner

Flow Yoga for Beginnerในคลาส Flow Yoga เราฝึกอาสนะหรือท่าโยคะโดยเคลื่อนไหวให้แต่ละท่าเชื่อมต่อกันด้วยลมหายใจ ใช้การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนในร่างกาย สลับกับการค้างท่าเพื่อสร้างทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ การฝึก Flow Yoga จึงเป็นทั้งการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ครบถ้วน ในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกสติโดยใช้ร่างกายและลมหายใจเป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดี

Flow Yoga for BeginnerFlow Yoga for Beginner เป็นคอร์สสั้น ๆ ประมาณ 300 นาทีที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ฝึกที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะมาได้ไม่นาน อาสนะเกือบทั้งหมดเป็นอาสนะพื้นฐานที่สามารถฝึกตามได้ไม่ยาก ประกอบกับการสอดแทรกเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของเราเองและช่วยให้พัฒนาการฝึกอาสนะได้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

  1. Backbend
  2. Forward Bend
  3. Twist
  4. Hip Opener

ทั้ง 4 ตอนครอบคลุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังในทิศทางต่าง ๆ รวมไปถึงข้อต่อหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการฝึกอย่างครบถ้วน และสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการฝึกโยคะในระดับที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไป

ราคา 3,500 บาท

สอบถามโปรโมชันเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ทาง

Flow Yoga for Beginner Flow Yoga for Beginner Flow Yoga for Beginner Flow Yoga for Beginner