Functional Flow Yoga with Ed

Functional Flow Yoga with Ed

 

เมื่อเราเลือกที่จะฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องกับกลไกการทำงานของร่างกายของเราเองมากกว่าที่จะฝืนใช้ร่างกายไปตกแต่งอาสนะให้สวยงาม เราจะพบว่าเราได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราจะรักและทะนุถนอมร่างกายของเรามากขึ้นด้วย และในที่สุดทั้งร่างกายและอาสนะจะงดงามไปพร้อม ๆ กัน

Functional Flow Yoga เป็นการฝึกวินยาสะโยคะที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกลไกของข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย ผสมผสานทั้งการเคลื่อนไหวและการค้างท่าเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล

Functional Flow Yoga Online เป็นชั้นเรียนโยคะออนไลน์จำนวน 10 คลาส คลาสละประมาณ 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ฝึกทั่วไปตั้งแต่ผู้ที่เริ่มฝึกมาได้สักพักไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกมานาน โดยจะค่อย ๆ เสริมสร้างพื้นฐานที่ผู้ฝึกมีอยู่แล้วให้แน่น ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การฝึกที่มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงคลาสสุดท้าย ทำให้ผู้ฝึกสามารถฝึกตามและเรียนรู้ไปด้วยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยในแต่ละคลาสจะมีการพัฒนาการฝึกไปสู่อาสนะเฉพาะที่แตกต่างกันไป

ทั้ง 10 คลาสถูกออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานข้อต่อหลัก ๆ และกระดูกสันหลังอย่างครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างทั้งความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นควบคู่กันไป ทำให้การฝึก Functional Flow มีความสมดุลทั่วทั้งระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ส่งเสริมการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดให้เต็มประสิทธิภาพ และยังเป็นการต่อเติมศักยภาพการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่ลึกยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

รูปแบบคลาส

ฝึกออนไลน์บนเว็บไซต์ www.yovigator.com โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากวันสมัคร

ราคา

2,200 บาท

สมัครและเรียนได้ทันทีที่>> Functional Flow Yoga with Ed

Functional Flow Yoga with Ed