นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Yoga Reborn ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โยคะรีบอร์น” ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้อธิบายแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ “โยคะรีบอร์น”
 • การสมัครสมาชิก
 • การโทรศัพท์
 • อีเมล์
 • “โยคะรีบอร์น” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ “โยคะรีบอร์น” เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ากว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย “โยคะรีบอร์น” อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ “โยคะรีบอร์น” อาจจำเป็นต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

“โยคะรีบอร์น” เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการตลาด และการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อบริการหลังการขาย
 • เพื่อจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

“โยคะรีบอร์น” อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในองค์กรเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของ “โยคะรีบอร์น” “โยคะรีบอร์น” อาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

“โยคะรีบอร์น” อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของ “โยคะรีบอร์น” เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ “โยคะรีบอร์น” จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

“โยคะรีบอร์น” อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคล องค์กร และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดย “โยคะรีบอร์น” จะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับ “โยคะรีบอร์น” หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ “โยคะรีบอร์น” จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

หากคุณได้ให้ความยินยอม “โยคะรีบอร์น” จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้นคุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right to Access)

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “โยคะรีบอร์น” และขอให้ “โยคะรีบอร์น” ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณรวมถึงขอให้ “โยคะรีบอร์น” เปิดเผยว่า “โยคะรีบอร์น” ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to Data Portability)

คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ “โยคะรีบอร์น” ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ “โยคะรีบอร์น” ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ “โยคะรีบอร์น” ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (Right to Object)

คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ “โยคะรีบอร์น” หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (Right to Erasure/Destruction)

คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่า “โยคะรีบอร์น” หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมและ/หรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to Restriction of Processing)

คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ “โยคะรีบอร์น” อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่ “โยคะรีบอร์น” หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้ “โยคะรีบอร์น” ระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)

คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดย “โยคะรีบอร์น” จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ “โยคะรีบอร์น” ได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณตามวิธีการที่ “โยคะรีบอร์น” กำหนด ทั้งนี้ หาก “โยคะรีบอร์น” ปฏิเสธคำขอ “โยคะรีบอร์น” จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าและ/หรือบริการของ “โยคะรีบอร์น” “โยคะรีบอร์น” ใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าและ/หรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Line, Google, Facebook, Pixel Tracking Code และอื่น ๆ “โยคะรีบอร์น” ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าและ/หรือบริการเหมาะสมกับคุณ

“โยคะรีบอร์น” อาจส่งข้อมูลและ/หรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจาก “โยคะรีบอร์น” ผ่านทางอีเมล์อีกต่อไปคุณสามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล์ของ “โยคะรีบอร์น” ได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น “โยคะรีบอร์น” ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าและ/หรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และ/หรือติดตามการใช้งานของคุณ “โยคะรีบอร์น” ใช้คุกกี้เพื่อระบุและ/หรือติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของ “โยคะรีบอร์น” หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ “โยคะรีบอร์น” ได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปิดเผย นอกจากนี้ “โยคะรีบอร์น” จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และ/หรือมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงและ/หรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น “โยคะรีบอร์น” จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ “โยคะรีบอร์น” จะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“โยคะรีบอร์น” อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ “โยคะรีบอร์น”

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และ/หรือการใช้งานบนเว็บไซต์สาหรับลูกค้าของ “โยคะรีบอร์น” เท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ “โยคะรีบอร์น” การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ซึ่ง “โยคะรีบอร์น” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

วิธีการติดต่อ

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ “โยคะรีบอร์น” เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ “โยคะรีบอร์น” ผ่านทาง yogarebornth@gmail.com