ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรมก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัคร ในกรณีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัครแล้ว

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประกัน และรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มเข้าร่วมกิจกรรม

3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่กระทำการโฆษณาใด ๆ และ/หรือเผยแพร่ข้อความใด ๆ และ/หรือภาพประกอบใด ๆ และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่จัดทำ และ/หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประการใด ๆ

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่นำเนื้อหา ภาพประกอบ สื่อการสอน เอกสาร คู่มือประกอบการเรียนการสอนของกิจกรรมไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใด ๆ

6) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมในสถานที่จัดกิจกรรม ไม่เช่นนั้นผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ

7) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ขอข้อมูลใด ๆ จากบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมในสถานที่จัดกิจกรรม

8) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถมอบสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมไปให้บุคคลอื่นใดใช้ และ/หรือใช้ร่วมได้

9) ขอบเขตความรับผิดชอบ

     9.1) ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดกิจกรรมจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชำระค่าสมัครเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมเท่านั้น

    9.2) กิจกรรม และ/หรือการใช้สถานที่ของกิจกรรมจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลอื่นก็ตาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสมัครใจยอมรับความเสี่ยงนี้

     9.3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องให้ผู้จัดกิจกรรมรับผิดชอบสำหรับการบาดเจ็บใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บของบุคคลทางร่างกาย และ/หรือจิตใจ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือทารกในครรภ์ อันเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลใดที่เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการใช้สถานที่ และ/หรือการกระทำของผู้จัดกิจกรรม

     9.4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดกิจกรรมซึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือทารกในครรภ์ ในอนาคต และ/หรือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

     9.5) ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบสำหรับทรัพย์สินที่สูญหาย และ/หรือถูกขโมยในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลทรัพย์สินของตน

10) การยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม

หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในข้อใด ๆ ผู้จัดกิจกรรมสามารถเพิกถอน และ/หรือระงับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

11) นโยบายการคืนเงิน

     11.1) ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการสมัคร โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

          i. คืนเงินเป็นจำนวน 50% ของราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการสมัครก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 หรือ

          ii. ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการยกเลิกการสมัครภายในและภายหลังวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

     11.2) ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการจัดงาน โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

          i. คืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวนตามราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการจัดงานก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2566