Tag: Bow Pose

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

การฝึกโยคะมีส่วนช่วยให้เรามีบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้นได้ ความดีความชอบในข้อนี้ส่วนหนึ่งก็คงต้องยกให้ท่า Backbend ต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ Erector Spinae นั่นเอง เพราะ Erector Spinae เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราสามารถยืนหลังตรง อกผายไหล่ผึ่ง

เปิดทุกอย่างด้วย Bow Pose

เปิดทุกอย่างด้วย Bow Pose

ถ้าจะมีอาสนะใดที่มีประสิทธิภาพในการสร้างทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังได้ดีที่สุด ผมก็เชื่อว่าเป็นอาสนะในกลุ่มท่านอนคว่ำ โดยเฉพาะท่า Bow Pose (Dhanurasana)