Tag: Cobra Pose

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

การฝึกโยคะมีส่วนช่วยให้เรามีบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้นได้ ความดีความชอบในข้อนี้ส่วนหนึ่งก็คงต้องยกให้ท่า Backbend ต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ Erector Spinae นั่นเอง เพราะ Erector Spinae เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราสามารถยืนหลังตรง อกผายไหล่ผึ่ง

Cobra Pose: สติในสันหลัง

Cobra Pose: สติในสันหลัง

เทคนิคการฝึกอาสนะที่ผมถูกถามเป็นประจำคือเรื่องการฝึกท่าแอ่นหลังหรือ Backbend ซึ่งแต่ละคนก็มักจะมีความสนใจและคำถามแตกต่างกันไป แต่ผมสังเกตได้ว่าความสงสัยเกี่ยวกับ Backbend นั้นพอจะแบ่งได้เป็นสองคำถามใหญ่ ๆ คือ “ทำอย่างไรถึงจะไม่เจ็บหลัง” และ”ทำอย่างไรให้แอ่นได้ลึกขึ้น”