Tag: Khaolak Hot Yoga

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab เป็นการใช้โยคะอาสนะในการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแขนขาและกระดูกสันหลังโดยใช้การทดลองและการฝึกปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การฝึกอาสนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างปลอดภัย