Tag: Latissimus Dorsi

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ความตึงของ Lat จะทำให้เรารู้สึกติดขัดในทุกท่าที่มีการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ นั่นทำให้คนที่มี Lat แข็งตึงมีปัญหาในการฝึกท่าแอ่นหลังและท่ากลับหัวหลาย ๆ ท่า เพราะอาสนะในสองหมวดหมู่นี้มักจะต้องยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ