Tag: Yoga Training

Essential Anatomy of Yoga with Ed

Essential Anatomy of Yoga with Ed

หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องไปกับกลไกการทำงานของร่างกาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกฝนได้โดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด

Advanced Asana Training

Advanced Asana Training

หลักสูตร Advanced Asana Training 50 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง และทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับอาสนะที่เรากำลังฝึกฝน

Intensive Functional Vinyasa Training with Ed Namchai

Intensive Functional Vinyasa Training with Ed Namchai

เลิกท่องจำชื่อกล้ามเนื้อและกระดูก เพราะเราจะมาเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์ แต่เป็นมนุษย์ที่เคลื่อนไหวแบบที่เราเคลื่อนไหวจริง ๆ ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การฝึกอาสนะให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย