ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรของ Yoga Reborn

 1. กล่าวนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ Yoga Reborn เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา และ/หรือใช้บริการ และ/หรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ ตามกรอบที่ Yoga Reborn กำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วม” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ นายคณิสร นำชัยสวัสดิ์วงศ์ ในฐานะตัวแทนของ Yoga Reborn ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โยคะรีบอร์น” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการใช้บริการใด ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ การเข้าร่วมชั้นเรียน, การเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์, เอกสารประกอบการเรียน เมื่อ “ผู้เข้าร่วม” ตกลงชำระเงินแล้ว “ผู้เข้าร่วม” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตน รวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรทุกประการ

 1. คำนิยามเพิ่มเติม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ “โยคะรีบอร์น” ฉบับนี้

 • “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ “โยคะรีบอร์น” เป็นผู้จัด ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนโยคะ (Yoga Teacher Training Course), หลักสูตรฝึกอบรมโยคะ (Yoga Training), กิจกรรมโยคะรีทรีท (Yoga Retreat), กิจกรรมเวิร์กช็อปโยคะ (Yoga Workshop)
 • “ผู้อำนวยการหลักสูตร” หมายถึง บุคคลที่ “โยคะรีบอร์น” แต่งตั้งให้ทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแล โครงสร้างและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ “หลักสูตร”
 • “ผู้สอน” หมายถึง บุคคลที่ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” มอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้เนื้อหาของ “หลักสูตร”
 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้เข้าร่วม” สามารถอ่านและศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่นี่

 1. เงื่อนไขทั่วไป

“โยคะรีบอร์น” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้เข้าร่วม” จะต้องติดตามข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของ “โยคะรีบอร์น” อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้เข้าร่วม” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ “ผู้เข้าร่วม” ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้เข้าร่วม” ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “หลักสูตร” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่า “ผู้เข้าร่วม” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “โยคะรีบอร์น” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือยกเลิกกิจกรรม และ/หรือบริการใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้เข้าร่วม” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือบริการของ “หลักสูตร” ได้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในกรณีที่ “ผู้เข้าร่วม” ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครเต็มจำนวน และ/หรือในจำนวนใด ๆ “โยคะรีบอร์น” ขอสงวนสิทธิในการป้องกัน และ/หรือการกระทำในประการใด ๆ เพื่อมิให้ “ผู้เข้าร่วม” สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการใด ๆ ตามที่ “โยคะรีบอร์น” เห็นควร การเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการใด ๆ “ผู้เข้าร่วม” ไม่มีสิทธิ

 • คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และ/หรือ ขัดขวางการดำเนินกิจกรรม และ/หรือบริการของ “หลักสูตร”
 • แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • บันทึกภาพ, บันทึกวิดีทัศน์, บันทึกเสียง เนื้อหา และ/หรือกิจกรรม และ/หรือบริการของ “หลักสูตร”
 1. ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้เข้าร่วม”
 • “ผู้เข้าร่วม” ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ “หลักสูตร” ก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัคร ในกรณีของ “ผู้เข้าร่วม” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้เข้าร่วม” ตกลงและรับรองว่า “ผู้เข้าร่วม” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัครแล้ว
 • “ผู้เข้าร่วม” รับประกัน และรับรองว่า “ผู้เข้าร่วม” ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการ ของ “หลักสูตร”
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่กระทำการโฆษณาใด ๆ และ/หรือเผยแพร่ข้อความใด ๆ และ/หรือภาพประกอบใด ๆ และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ “หลักสูตร”
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่จัดทำ และ/หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ “หลักสูตร” ในประการใด ๆ
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่นำเนื้อหา ภาพประกอบ สื่อการสอน เอกสาร คู่มือประกอบการเรียนการสอน ของ “หลักสูตร” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใด ๆ
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” และ/หรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่เช่นนั้น “โยคะรีบอร์น” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้เข้าร่วม” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่ขอข้อมูลใด ๆ จาก “ผู้สอน” และ/หรือ ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ
 • “ผู้เข้าร่วม” สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการ ของ “หลักสูตร” ได้เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น “ผู้เข้าร่วม” ไม่สามารถมอบสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการ ของ “หลักสูตร” ไปให้บุคคลอื่นใดใช้ และ/หรือใช้ร่วมได้
 1. กฎระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการ ของ “หลักสูตร”
 • “ผู้เข้าร่วม” ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ “หลักสูตร” ครบตามระยะเวลาของ “หลักสูตร” ทั้งหมด หาก “ผู้เข้าร่วม” ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน อาจมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” และ/หรือ “โยคะรีบอร์น”
 • “ผู้เข้าร่วม” ต้องนำส่งการบ้าน รายงาน และ/หรืองานที่ “ผู้สอน” มอบหมายให้ครบทั้งหมด หาก “ผู้เข้าร่วม” ไม่สามารถนำส่งการบ้าน รายงาน และ/หรืองานที่ “ผู้สอน” มอบหมายได้ครบถ้วน อาจมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ”ผู้อำนวยการหลักสูตร” และ/หรือ “โยคะรีบอร์น”
 • “ผู้เข้าร่วม” ต้องสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่ “ผู้สอน” และ/หรือ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” กำหนด หาก “ผู้เข้าร่วม” ไม่สามารถสอบวัดผลได้ผ่านตามเกณฑ์ที่ “ผู้สอน” และ/หรือ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” กำหนด อาจมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ”ผู้อำนวยการหลักสูตร” และ/หรือ “โยคะรีบอร์น”
 1. ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • ขอบเขตความรับผิดชอบของ “โยคะรีบอร์น” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้เข้าร่วม” ได้ชำระค่าสมัครเพื่อเข้าร่วม “หลักสูตร” เท่านั้น
 • กิจกรรม และ/หรือบริการของ “หลักสูตร” และ/หรือการใช้สถานที่ “หลักสูตร” จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นต่อ “ผู้เข้าร่วม” เอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก “ผู้เข้าร่วม” หรือบุคคลอื่นก็ตาม “ผู้เข้าร่วม” เข้าใจและสมัครใจยอมรับความเสี่ยงนี้
 • “ผู้เข้าร่วม” จะไม่เรียกร้องให้ “โยคะรีบอร์น” และ/หรือ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” และ/หรือ “ผู้สอน” รับผิดชอบสำหรับการบาดเจ็บใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บของบุคคลทางร่างกาย และ/หรือจิตใจ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ “ผู้เข้าร่วม” และ/หรือทารกในครรภ์ อันเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลใดที่เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร” และ/หรือใช้สถานที่ และ/หรือการกระทำของ “โยคะรีบอร์น” พนักงาน หรือตัวแทนของ “โยคะรีบอร์น”
 • “ผู้เข้าร่วม” ได้อ่านและทำความเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของ “โยคะรีบอร์น” ซึ่ง “ผู้เข้าร่วม” จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ “ผู้เข้าร่วม” และ/หรือทารกในครรภ์ ในอนาคต และ/หรือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร”
 • “โยคะรีบอร์น” และ/หรือ “ผู้อำนวยการหลักสูตร” และ/หรือ “ผู้สอน” จะไม่รับผิดชอบสำหรับทรัพย์สินที่สูญหาย และ/หรือถูกขโมยในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร” ไม่ว่ากรณีใด ๆ “ผู้เข้าร่วม” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลทรัพย์สินของตน
 1. การยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร”

หาก “ผู้เข้าร่วม” ทำผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร” ในข้อใด ๆ “โยคะรีบอร์น” สามารถเพิกถอน และ/หรือระงับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้บริการของ “หลักสูตร” ของ “ผู้เข้าร่วม” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง “ผู้เข้าร่วม” ตกลงและยินยอมให้ “โยคะรีบอร์น” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

 1. นโยบายการคืนเงิน
 • “โยคะรีบอร์น” ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการสมัคร โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • คืนเงินเป็นจำนวน 70% ของราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการสมัครก่อนวันแรกของการจัดกิจกรรมของ “หลักสูตร” มากกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หรือ
  • ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการยกเลิกการสมัครภายใน 30 วัน ก่อนวันแรกของการจัดกิจกรรมของ “หลักสูตร”
 • “โยคะรีบอร์น” ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการจัดงาน โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • คืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวนตามราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการจัดงานก่อนวันแรกของการจัดกิจกรรมของ “หลักสูตร”