Tag: Prana

Prana ปราณ แบบเข้าใจง่าย

Prana ปราณ แบบเข้าใจง่าย

เราต่างมีชีวิต ปราณหรือพลังชีวิตคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เรายังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งพลังชีวิตจะสมบูรณ์หรือพร่องนั้นก็อยู่ที่เราทำอย่างไรกับชีวิตเราเอง